Obchodné podmienky služby “Čertík kuriér”

1. Základné ustanovenia

1.1 Tieto Obchodné podmienky (ďalej ako „OP“) upravujú podmienky dodania Tovaru zamestnancom spoločnosti Dance Now s.r.o. so sídlom Heyrovského 8, 841 03, Bratislava, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava , Oddiel: Sro, Vložka č. 78742/B, IČO: 46510648, DIČ: 2023425272 (ďalej len “predávajúci”). Zákazníkovi na miesto ním určené v rámci hlavného mesta Bratislava.

1.2 Zákazníkom sa v zmysle týchto OP rozumie osoba, ktorá prejaví záujem o kúpu Tovaru.

2. Dodanie tovaru

2.1 Zákazník si v e-shope https://certikbertik.sk odoslaním objednávky tovaru vyberie z ponuky tovar, o ktorého odskúšanie má záujem.

2.2 Predávajúci sa po prijatí objednávky telefonicky dohodne so zákazníkom na termíne dodania Tovaru za účelom jeho vyskúšania. Zamestnanec Dance Now s.r.o. doručí tovar Zákazníkovi a podpíše s ním preberací protokol, ktorý bude obsahovať najmä: názov tovaru, počet kusov, cenu. Zákazník je povinný si Tovar do 24 hodín od prevzatia vyskúšať a informovať predávajúceho telefonicky alebo mailom či si tovar kúpi alebo nie.

3. Náklady spojené s dodaním tovaru zákazníkovy

3.1 Zákazník, ktorý sa rozhodne zakúpiť si tovar v celkovej kúpnej cene aspon 60 EUR, bude mať dodanie tovaru bezplatné.

3.2 Zákazník, ktorý sa rozhodne zakúpiť si tovar v celkovej kúpnej cene menšej ako 60 EUR, je povinný zaplatiť predávajúcemu manipulačný poplatok vo výške 3,50 EUR za doručenie.

3.3 V prípade, že Zákazník neprejaví záujem o kúpu žiadneho tovaru z dodaného množstva, je povinný zaplatiť predávajúcemu manipulačný poplatok vo výške 3,50 EUR za doručenie.

4. Práva a povinnosti zmluvných strán

4.1 Zákazník je povinný tovar riadne a včas prevziať. Prevzatie tovaru je zákazník povinný svojím podpisom písomne potvrdiť na preberacom protokole.

4.2 Zákazník, je povinný najneskôr do 24 hodín od prevzatia Tovaru informovať prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky certikbertik.sk, či sa rozhodol pre kúpu tovaru alebo nie.

4.3 V prípade, že zákazník neoznámi v určenej lehote či si vyskúšaný tovar zakúpi alebo nie, nevráti ho v lehote 7 (sedem) kalendárnych dní predávajúcemu, je predávajúci oprávnený požadovať zaplatenie Kúpnej ceny za tovar v zmysle preberacieho protokolu.

4.4 Zákazník zodpovedá za poškodenie (pokiaľ nie je možné tovar vrátiť do pôvodného stavu) a za stratu či zničenie tovaru v plnej výške jeho hodnoty.

5. Uzavretie kúpnej zmluvy

5.1 Kúpna zmluva je medzi zmluvnými stranami uzavretá okamihom doručenia emailu alebo telefonickým oznámením predávajúcemu, v ktorom zákazník oznámi, ktorý tovar si kupuje.

5.4 Kúpna cena sa uhrádza platbou v hotovosti alebo kartou kuriérovy predávajúceho.

6. Záverečné ustanovenia

6.1 Vzťahy neupravené v týchto OP sa medzi zákazníkom a Dance Now s.r.o. riadia VOP certikbertík.sk uverejnené TU.

6.2 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webovom sídle certikbertik.sk.