Všeobecné obchodné podmienky

1. Základné ustanovenia

1.1 Všobecné obchodné podmienky (ďalej VOP) platia pre nákup v internetovom obchode www.certikbertik.sk.

1.2 Predávajúcim je spoločnosť Dance Now s.r.o. so sídlom Heyrovského 8, 841 03, Bratislava, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava , Oddiel: Sro, Vložka č. 78742/B, IČO: 46510648, DIČ: 2023425272 (ďalej len “predávajúci”).

1.3 Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom E-shopu na certikbertik.sk (ďalej len “kupujúci”).

1.4 Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené VOP zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov . V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené VOP zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

1.5 VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na web-stránkach certikbertik.sk.

2. Objednávanie

2.1 Tovar môže kupujúci objednávať prostredníctvom nákupného košíka na webových stránkach predávajúceho

2.2 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín emailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné.

2.3 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

a) V prípade objednávky na dobierku, ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť najmä pre chybne uvedené telefónne číslo, nedostupnosť, neobdržanie odpovede  na e-maily zaslané kupujúcemu predávajúcim atď.

b) Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe alebo za účelom zrušenia alebo zmeny pôvodnej objednávky.

2.4. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky objednaného tovaru a za škodu, ktorá bola spôsobená v dôsledkutoho, že kupujúci pri elektronickej objednávke nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil objednávkový formulár chybne.

3. Ceny

3.1 Predávajúci nie je platcom DPH, ceny sú uvedené vždy s DPH a sú konečné. Cena dopravy je účtovaná samostatne podľa druhu dopravy zvolenej kupujúcim pri objednávke.

4. Platobné podmienky

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci pri prevzatí tovaru buď na dobierku alebo pri osobnom doručení v hotovosti.

5. Dodacie podmienky

5.1 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 8 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 14 pracovných dní, pričom po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť zrušiť objednávku.

6. Doručenie tovaru

6.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:

a) dovoz v rámci Bratislavy za cenu uvedenú na webovej stránke www.certikbertik.sk/akonakupovat,

b) Zásielkovňou za cenu podľa aktuálneho cenníka služieb spoločnosti Zásielkovňa.

c) Osobný odber na výdajnom mieste Tomášikova 26, Bratislava.

6.2 Miesto odberu je stanovené kupujúcim v objednávke . Tovar sa považuje za dodaný odovzdaním na poštovú prepravu alebo dovezením tovaru na kupujúcim zadanú adresu v rámci Bratislavy.

6.3 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený pred poškodením. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.

6.4 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru alebo iný daňový doklad. Predávajúci taktiež dodá spolu s tovarom návod na obsluhu a záručný list, ak to vyžaduje povaha tovaru.

6.5 Za náhodnú škodu na tovare zodpovedá predávajúci až po jeho odovzdanie na poštovú prepravu alebo pri osobnom prevzatí tovaru kupujúcim pri dodaní v rámci Bratislavy.

6.6 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

7. Odstúpenie od zmluvy

7.1 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP, alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho.

7.2 Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru na pošte alebo osobnom prevzatí tovaru od predávajúceho.

7.3 Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a vyskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v inom ako internetovom obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

7.4 Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru od predávajúceho pri osobnom odbere alebo na pošte.

7.5 Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať osobne predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť aj na dlhšej lehote, ak si tovar predávajúci vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

8. Záruky a reklamácie

8.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

8.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra alebo iný daňový doklad). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.

8.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.

8.4 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

V Bratislave, dňa 21.2.2021